Notářský zápis

sepsaný dne 8. 4. 2015 (slovy: osmého dubna roku dva tisíce patnáct) mnou, JUDr. Evou Nohejlovou, notářkou v Praze se sídlem v Praze 4, Svatoslavova 24/849, v notářské kanceláři uvedené adresy,

k žádosti družstva s obchodní firmou Bytové družstvo Modřanská 13 se sídlem Praha 4, Modřanská 13/1068, PSČ 143 00, Identifikační číslo: 261 61 656, ----------------------------------------

zapsaného v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu Dr., číslo vložky 4792,

za které jedná pan Viktor Gregáň, nar. 16. 5. 1965, pobytem Praha 4 – Modřany, (Praha 12), Modřanská 13/1068, PSČ 143 00, předseda představenstva družstva , ------------------------------

mně osobně neznámý z úřední činnosti a dle vlastního prohlášení způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o němž je notářský zápis, jehož totožnost byla zjištěna z úředního průkazu.

Pan Viktor Gregáň prohlásil, že dnešní právní stav v družstvu je totožný se stavem zápisu v předloženém výpisu z obchodního rejstříku ze dne 27. 2. 2015, a požádal, abych pořídila tento notářský zápis o

----------------------------r o z h o d n u t í--------------------------------

orgánu právnické osoby - členské schůze družstva Bytové družstvo Modřanská 13, konané dnešního dne v mé přítomnosti v prostorách sušárny v suterénu v domě na adrese sídla družstva, ----------

sepsaný podle ustanovení § 80a zákona č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti (notářský řád) , v následujícím znění:------------------------------------------------------------------------

Za prvé: Na počátku jednání v 18.00 hod. zahájil jednání členské schůze z pověření představenstva družstva pan Viktor Gregáň, předseda představenstva družstva, který

konstatoval, že: ----------------------------------------------------------------------------

a) členská schůze byla řádně a včas svolána písemnou pozvánkou ze dne 25. února 2015, v pozvánce je program členské schůze výslovně uveden a je rovněž uvedeno, že dnešní členská schůze bude jednat a rozhodovat mimo jiné o změně stanov družstva, -----------------------------------------------------------------

tato pozvánka je přílohou č. 1 tohoto notářského zápisu, -------------------------------

b) všichni členové družstva uvedenou pozvánku včas obdrželi, neboť byla jim doručena osobně proti podpisu, případně poslána doporučeně poštou, ----------------------------------------------------

c) podle provedené prezence je na dnešní členské schůzi přítomno, resp. zastoupeno
19 členů z celkového počtu 19 členů družstva, což činí 100 % všech členů. -------------

Všichni přítomní, resp. zastoupení členové družstva jsou zapsáni do listiny přítomných, která je přílohou č. 2 tohoto notářského zápisu, k listině přítomných je připojena jedna plná moc zastoupeného člena družstva.

To, že členská schůze je usnášeníschopná a údaje o počtu hlasů členů družstva odpovídají skutečnosti, mně pan Viktor Gregáň doložil shora uvedeným výpisem z obchodního rejstříku a stanovami družstva v jejich posledním aktuálním znění, přijatém ustavující schůzí družstva ze dne 2. 2. 2000, jejíž průběh byl osvědčen notářským zápisem JUDr. Aleny Klocové, notářky v Praze ze dne 2. 2. 2000, č. NZ 60/2000, N 65/2000, přičemž podle článku 28, odstavec 3. stanov družstva je členská schůze usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů družstva z celkových 19 členů družstva, tedy 10 členů družstva. ------------------------

Poté členská schůze družstva formou viditelného hlasování zdvižením paže všemi hlasy přítomných, resp. zastoupených členů družstva pro, když nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování, zvolila předsedou schůze pana Viktora Gregáně, zapisovatelem paní Zdeňku Rathouskou. ------------------------------

Po zvolení předsedy se řízení členské schůze ujal zvolený pan Viktor Gregáň, který prohlásil, že orgán právnické osoby – členská schůze Bytového družstva Modřanská 13 je způsobilá přijímat rozhodnutí.

Za druhé: Poté předseda členské schůze pan Viktor Gregáň, nar. 16. 5. 1965, pobytem Praha 4 – Modřany, (Praha 12), Modřanská 13/1068, PSČ 143 00 , mně osobně neznámý, jehož totožnost byla zjištěna z úředního průkazu – OP č. 203049373, v rámci 2. bodu stanoveného programu členské schůze dle pozvánky přednesl návrh rozhodnutí o Schválení změny stanov bytového družstva v souvislosti s novou soukromoprávní úpravou novou soukromoprávní úpravou a podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákonu o obchodních korporacích) jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.

Stanovy měli všichni členové družstva předem k dispozici a byly do nich zapracovány připomínky, včas přednesené.----------------------------------------------------------------------------------------------

Po krátké diskusi předseda schůze vyzval členskou schůzi k hlasování o tomto ---------

r o z h o d n u t í :

Členská schůze Bytového družstva Modřanská 13 se sídlem Praha 4, Modřanská 13/1068, PSČ 143 00, Identifikační číslo: 261 61 656, činí rozhodnutí o schválení změny stanov družstva tak, že stanovy družstva ze dne 2. 2. 2000 se mění na toto nové úplné znění stanov: ------------------------------------

STANOVY

Bytového družstva Modřanská 13

v úplném znění ke dni 8. dubna 2015

Část I.

Základní ustanovení

Čl. 1

1)-- Obchodní firma: Bytové družstvo Modřanská 13 (dále jen „družstvo“)---------------

2)-- Sídlo: Modřanská 13/1068, 143 00 Praha 4----------------------------------------------------

3)-- Internetové stránky: http://bdmodranska13.me.cz/-------------------------------------------

Čl. 2

1)-- Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Může spravovat domy s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob a provozovat za podmínek stanovených zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen “zákon”), i jinou činnost, pokud tím neohrozí uspokojování bytových potřeb svých členů. -------------------------

2)-- Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. ---------------------------------------------------------------

3)-- Členové družstva neručí za závazky družstva. -----------------------------------------------

4)-- Družstvo je obchodní korporací. -----------------------------------------------------------------

Čl. 3

Předmět činnosti družstva

Činnost družstva je založena na vlastnictví, správě a provozu bytových domů, bytů, objektů s nebytovými prostorami, na správě a provozu bytů a na ostatním majetku družstva. ----------------------

Část II.

Vznik a zánik členství v družstvu, práva a povinnosti členů a družstva

Čl. 4

Vznik členství

1) Členem družstva může být pouze zletilá fyzická osoba, která se zaváže k dodržování stanov a má na území České republiky trvalý pobyt. --------------------------------------------------------------------

2) Jako dědic družstevního podílu se může stát členem družstva i nezletilá fyzická osoba, nebo též fyzická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt.

3) Členství vzniká při splnění všech podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami, a to

a) dnem vzniku družstva při založení družstva; --------------------------------------------

b) dnem rozhodnutí představenstva o přijetí za člena nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto rozhodnutí; -----------------------------------------------------------------------------------------------------

c) převodem nebo přechodem družstevního podílu. --------------------------------------

4) Členství právnických osob je vyloučeno. -----------------------------------------------------

Čl. 5

1)-- Rozhodnutím představenstva vzniká členství dnem, kdy představenstvo rozhodne o přijetí za člena na základě písemné přihlášky. K přihlášce musí být připojeno potvrzení o zaplacení základního členského vkladu ve výši 3000,- Kč. Přihláška uchazeče o členství i rozhodnutí družstva o přijetí musí mít písemnou formu a musí obsahovat firmu družstva, jméno a bydliště uchazeče o členství a vymezení jeho družstevního podílu.

2) Představenstvo je povinno rozhodnout o přihlášce do 30 dnů ode dne doručení přihlášky. Proti zamítavému rozhodnutí může uchazeč podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí odvolání k členské schůzi, která je projedná při nejbližším zasedání. --------------------------------------------------------------

3) Družstvo vrátí zápisné a základní členský vklad uchazeči o členství, kterého nepřijalo za člena, do třiceti dnů ode dne nabytí účinnosti rozhodnutí o nepřijetí uchazeče za člena družstva.-----------

Čl. 6

Družstevní podíl

1) Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu.

2) Spoluvlastnictví družstevního podílu je vyloučeno. ------------------------------------------

3) Zastavení družstevního podílu je vyloučeno. --------------------------------------------------

Čl. 7

Společné členství manželů

1) Společné členství manželů v družstvu vzniká, jestliže je družstevní podíl součástí společného jmění manželů. Ze společného členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Jako společní členové mají jeden hlas.---------------------------------------------------------------------------------------------

2) Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojeno právo na uzavření nájemní smlouvy k družstevnímu bytu, jde o právo na uzavření smlouvy o společném nájmu manželů.

3) Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojen nájem družstevního bytu, jde o společný nájem manželů. -------------------------------------------------------------------------

4) Je-li jeden z manželů výlučným členem družstva, mají oba manželé společné nájemní právo podle občanského zákoníku odvozené od práva nájmu manžela, který je výlučným členem družstva. V případě zániku členství manžela, od jehož nájemního práva bylo společné nájemní právo odvozeno, zaniká také nájemní právo druhého manžela. ----------------------------------------------------------------------------------------------

5) Společné členství manželů zaniká---------------------------------------------------------------

a) vypořádáním společného jmění manželů; -----------------------------------------------

b) marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle občanského zákoníku; -----

c) rozhodnutím soudu; ---------------------------------------------------------------------------

d) písemnou dohodou rozvedených manželů; ----------------------------------------------

e) smrtí jednoho z bývalých manželů nebo -------------------------------------------------

f) vyloučením jednoho z manželů z družstva z důvodů spočívajících výhradně na straně tohoto manžela.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Čl. 8

Rozdělení družstevního podílu

Rozdělení družstevního podílu je možné, je-li člen nájemcem nejméně dvou družstevních bytů nebo dvou družstevních nebytových prostorů, nebo jednoho družstevního bytu a jednoho družstevního nebytového prostoru. Člen, jenž je původním vlastníkem rozdělovaného družstevního podílu, ručí za dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny. Právní účinky rozdělení družstevního podílu nastanou nejdříve splněním vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu nabyvatelem družstevního podílu vzniklého rozdělením. Při rozdělení družstevního podílu a převodu nebo přechodu družstevních podílů vzniklých rozdělením se určí, se kterým z nových družstevních podílů bude spojen nájem kterého družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru.

Čl. 9

Členská práva

Člen družstva má právo zejména ---------------------------------------------------------------------

a) účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na jednání a rozhodování členské schůze;

b) volit a být volen do orgánů družstva, pokud je svéprávný; ---------------------------------

c) obracet se s návrhy, stížnostmi a náměty týkajícími se činnosti družstva na orgány družstva a být informován o jejich vyřízení; ----------------------------------------------------------------------------------------

d) nahlížet do seznamu členů družstva; -----------------------------------------------------------

e) uzavřít s družstvem smlouvu o budoucí smlouvě o nájmu družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru do třiceti dnů po vzniku tohoto práva, splatí-li další členský vklad na výzvu družstva a ve lhůtě jím stanovené; --------------------------------------------------------------------------------------------

f) uzavřít smlouvu o nájmu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru), a to na základě uzavřené smlouvy podle písm. e) s příslušným orgánem družstva, nebo jako nabyvatel na základě smlouvy o převodu družstevního podílu, zanikne-li se zánikem členství převodce v bytovém družstvu i jeho nájem bytu, a splní-li další podmínky určené stanovami; --------------------------------------------------------------

g) obdržet vypořádací podíl podle stanov v případě zániku členství; ------------------------

h) platit nájemné spojené s užíváním družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) v rozsahu pouze účelně vynaložených nákladů vzniklých družstvu při jeho správě, včetně nákladů na opravy, modernizace a rekonstrukce domů, ve kterých se nacházejí, a příspěvků na tvorbu dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice do těchto družstevních bytů (družstevních nebytových prostor);

i) vyžádat si k nahlédnutí zápis z členské schůze; ----------------------------------------------

j) obdržet roční vyúčtování zaplacených záloh na nájemné a záloh na úhrady za plnění spojená s užíváním družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) a na vypořádání přeplatků z tohoto vyúčtování podle jiných právních předpisů, těchto stanov a zásad schválených členskou schůzí a ----

k) účastnit se veškeré družstevní činnosti a podílet se na výhodách, které družstvo svým členům poskytuje.

Čl. 10

Členské povinnosti

Člen družstva je povinen zejména---------------------------------------------------------------------

a) dodržovat zákon, jiné právní předpisy a stanovy a plnit rozhodnutí orgánů družstva;

b) splnit další členský vklad podle čl. 13, popř. čl. 14 ve stanovené výši a lhůtě podle těchto stanov a smlouvy o dalším členském vkladu; --------------------------------------------------------------------------

c) uzavřít nájemní smlouvu, platit nájemné a úhradu za plnění spojená s užíváním družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) nebo zálohy na ně ve stanovené výši a lhůtě splatnosti, uhradit nedoplatek z vyúčtování těchto záloh; ------------------------------------------------------------------------------------------

d) uhradit družstvu úrok z prodlení ve výši 1 promile dlužné částky za každý den prodlení, nejméně však 10 Kč za každý i započatý měsíc prodlení, jedná-li se o dluh z titulu nájemného za družstevní byt (družstevní nebytový prostor) a úhrad za služby spojené s jeho užíváním nebo z titulu příspěvku vlastníka bytu (nebytového prostoru) na správu domu a pozemku a úhrad za služby spojené s jeho užíváním;

e) hradit členské příspěvky na činnost družstva a platit úhradu za úkony družstva prováděné z podnětu nebo ve prospěch člena družstva, hradit poskytnuté služby přímo nesouvisející s užíváním družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru), a to zejména ve spojení s povolením stavebních úprav v bytě, povolením podnájmu, vypracováním prohlášení vlastníka a smlouvy o převodu bytu do vlastnictví člena, nebo s dražbou družstevního podílu, a to ve výši schválené příslušným orgánem družstva; -----------

f) dodržovat domovní řád, dodržovat předpisy o požární ochraně, řádně užívat a udržovat družstevní byt nebo družstevní nebytový prostor včetně společných prostor a zařízení domu a chránit majetek družstva před ohrožením, poškozením, zničením nebo ztrátou; ---------------------------------------------

g) na základě uzavřené smlouvy o nájmu ve lhůtě stanovené družstvem převzít družstevní byt nebo družstevní nebytový prostor, v případě opožděného převzetí družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru nahradit bytovému družstvu škodu, která takto vznikne, jakož i nahradit bytovému družstvu škodu, která vznikne opožděným oznámením o tom, že daný byt člen nepřevezme; ---------------

h) oznamovat a doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala, jakož i oznamovat družstvu veškeré změny podstatné pro vedení bytové evidence, včetně včasného oznamování změn týkajících se člena a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence, rozúčtování cen za plnění spojená s užíváním bytu a doručováním písemností, v případě svojí nepřítomnosti delší než tři měsíce sdělit družstvu svoji kontaktní adresu; -------------------------------------------------------------------------------------------------

i) umožnit osobám pověřeným družstvem, aby po předchozím oznámení zjišťovaly technický stav družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru a stavy měřidel, prováděly revize, opravy, údržbu i instalaci měřidel a další práce nutné k řádnému provozu domů a bytů; ----------------------------

j) podílet se na základě rozhodnutí členské schůze na úhradě ztráty družstva maximálně ve výši trojnásobku základního členského vkladu, když uhrazovací povinnost nesmí být uložena ve větším rozsahu, než kolik činí skutečná výše ztráty družstva. Uhrazovací povinnost lze uložit, pokud ztráta družstva byla zjištěna řádnou nebo mimořádnou účetní závěrkou, která byla projednána členskou schůzí, k úhradě ztráty byl již přednostně použit nerozdělený zisk z minulých let a rozhodnutí členské schůze o uhrazovací povinnosti bylo přijato do jednoho roku ode dne skončení účetního období, v němž ztráta hrazená uhrazovací povinností vznikla;

k) oznámit předem družstvu provádění stavebních úprav a jiných podstatných změn v bytě;

l) oznámit družstvu převod vlastnictví k bytu (jednotce);--------------------------------------

m) přispívat podle svých možností k úspěšné činnosti družstva a-----------------------------

n) vyrozumět představenstvo, zda se zúčastní členské schůze, a to nejpozději dva dny před konáním členské schůze.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Čl. 11

Základní kapitál

Základní kapitál družstva tvoří souhrn základních a dalších členských vkladů. -------------

Čl. 12

Členský vklad

1) Členský vklad v družstvu je tvořen základním členským vkladem a dalším členským vkladem podle čl. 13 a čl. 14. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Základní členský vklad je pro všechny členy družstva stejný a činí 3000,- Kč. Po dobu trvání členství v družstvu nesmí výše členského vkladu člena v družstvu klesnout pod hodnotu základního členského vkladu.

3) V případě zvýšení základního členského vkladu nebo snížení základního členského vkladu se postupuje podle zákona. ------------------------------------------------------------------------------------------------

4) O převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzavře družstvo se členem písemnou smlouvu, která obsahuje údaje o výši peněžitého vkladu nebo o tom, jaká věc nebo provedení jaké práce anebo poskytnutí jaké služby tvoří předmět nepeněžitého vkladu, dále způsob a výši ocenění nepeněžitého vkladu, lhůtu pro splnění vkladové povinnosti a podmínky pro vypořádání dalšího členského vkladu nebo jeho části za trvání členství. Smlouvu o dalším členském vkladu, ani její změnu nebo zrušení již neschvaluje členská schůze.

5) Další členský vklad může mít také formu nepeněžitého vkladu. -------------------------

6) Nepeněžitý vklad ocení znalec ze seznamu znalců vedeného podle jiného právního předpisu, určený dohodou družstva a vkladatele, a to na návrh vkladatele. Nepeněžitý vklad nelze započítat na členský vklad vyšší částkou, než na jakou byl oceněn. --------------------------------------------------------------

7) Nepeněžitý vklad schvaluje před jeho vnesením členská schůze. -----------------------

Čl. 13

Pořizovací další členský vklad

1) Další členský vklad představuje majetkovou účast člena na pořízení příslušného domu, družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru), a to formou výstavby nebo koupě, účast na technickém zhodnocení domu, družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) nebo na pořízení pozemku příslušejícího k domu.

2) Člen se může dalším členským vkladem podílet i na pořízení jiného než družstevního bytu, nebo jiného než družstevního nebytového prostoru v domě.

3) Další členský vklad, kterým se člen podílel na pořízení jiného než družstevního bytu nebo jiného než družstevního nebytového prostoru nebo na jejich technickém zhodnocení anebo na pořízení k nim příslušejícího pozemku, se členovi družstva vrátí, stane-li se tento byt nebo nebytový prostor družstevním bytem nebo nebytovým prostorem.------------------------------------------------------------------------------

Čl. 14

Dodatečný další členský vklad

1) Uzavření smlouvy o nájmu uvolněného družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) lze vedle úhrady pořizovacího dalšího členského vkladu podle článku 13 podmínit splacením dodatečného dalšího členského vkladu, jehož výši stanoví představenstvo. ----------------------------------------------------

2) Obdobně lze postupovat i při povolení rozšíření stávajícího družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru), pokud by se týkalo společných prostor v domě, pořízení družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) formou nástavby, přístavby či vestavby v domě nebo při přijetí nájemce bytu (nebytového prostoru) za člena družstva.------------------------------------------------------------------------------------

3) Použitím na pořízení družstevního bytového domu a k němu příslušejícího pozemku nebo na financování technického zhodnocení domu se dodatečný další členský vklad stává pořizovacím dalším členským vkladem podle čl. 13. -------------------------------------------------------------------------------------------

Čl. 15

Zánik členství

1) Členství v družstvu zaniká-------------------------------------------------------------------------

a) dohodou uzavřenou mezi družstvem a členem družstva; ----------------------------

b) vystoupením člena; ---------------------------------------------------------------------------

c) vyloučením člena; -----------------------------------------------------------------------------

d) převodem družstevního podílu; -------------------------------------------------------------

e) přechodem družstevního podílu; -----------------------------------------------------------

f) smrtí člena družstva; --------------------------------------------------------------------------

g) prohlášením konkurzu na majetek člena družstva; ------------------------------------

h) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle jiného právního předpisu, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu;

i) zánikem družstva bez právního nástupce; -----------------------------------------------

j) jiným způsobem stanoveným zákonem. -------------------------------------------------

2) Členství v družstvu se obnovuje, jestliže byl --------------------------------------------------

a) zrušen konkurz na majetek člena; to neplatí, jestliže byl konkurz zrušen po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující; ------------------------------

b) pravomocně zastaven výkon rozhodnutí nebo exekuce postižením družstevního podílu.

Čl. 16

Vystoupení

1) Člen může z družstva vystoupit. Členství zaniká uplynutím výpovědní doby dvou měsíců; běh této lhůty začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena o vystoupení družstvu. ----------------------------------------------------------------------------------------------

2) Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně a se souhlasem družstva.

Čl. 17

Vyloučení člena z družstva

1) Člen může být z družstva vyloučen rozhodnutím členské schůze pokud závažným způsobem nebo opakovaně porušuje svoje členské povinnosti nebo přestal splňovat podmínky pro vznik členství, nebo zavrženíhodným způsobem zasáhl do práv nebo oprávněných zájmů družstva nebo jeho členů, nebo po dobu alespoň jednoho roku neoznámil změnu své adresy evidované v seznamu členů a jeho pobyt se stal pro družstvo neznámým, nebo zneužil seznam členů nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo jeho členovi, nebo pokud nesplnil vkladovou povinnost k dalšímu členskému vkladu, ke které se zavázal.

2) Člena, s jehož družstevním podílem je spojen nájem družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru, lze z družstva vyloučit i tehdy, pokud -----------------------------------------------------------

a) poruší jako nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu; --------------------

b) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt nebo nebytový prostor, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází. ------------------------------------------------------------------------------------------

3) Členství zaniká dnem doručení písemného oznámení členské schůze členovi. Rozhodnutí o vyloučení společných členů (manželů) se samostatně doručuje každému z manželů. -----------

4) Před rozhodnutím o vyloučení je družstvo povinno udělit členovi písemnou výstrahu. Vyloučit člena družstva bez udělení této předchozí písemné výstrahy lze v případě, že porušení členských povinností nebo jiné důležité důvody uvedené ve stanovách měly následky, které nelze odstranit. Vyloučit člena družstva bez předcházející písemné výstrahy lze vždy v případě, pokud byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu anebo proti členovi družstva. ---------------------------------------------------------

5) Rozhodnutí o vyloučení se vyhotoví písemně. Proti rozhodnutí členské schůze o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky k členské schůzi ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení, k námitkám podaným v rozporu s tím se nepřihlíží. Rozhodnutí musí obsahovat poučení o právu vylučovaného člena podat odůvodněné námitky k členské schůzi. V případě vylučování společných členů (manželů), má každý z manželů právo vznést námitky proti rozhodnutí o vyloučení bez ohledu na vůli druhého manžela.

6) Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek může vylučovaný člen podat ve lhůtě tří měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí návrh k soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. Do doby uplynutí lhůty pro podání návrhu u soudu nebo do doby pravomocného skončení soudního řízení družstvo nemůže vůči tomuto členovi uplatnit žádná práva plynoucí ze zániku jeho členství.

7) Rozhodnutí členské schůze o vyloučení člena a rozhodnutí členské schůze o potvrzení rozhodnutí o vyloučení se vylučovanému členovi doručí do vlastních rukou na jeho adresu uvedenou v seznamu členů.

8) Členství vylučované osoby zanikne marným uplynutím lhůty pro podání námitek, nebo dnem, kdy vylučovanému členovi bylo doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí jeho námitek.

9) Družstvo je oprávněno rozhodnutí o vyloučení zrušit. O zrušení rozhodnutí o vyloučení rozhoduje členská schůze. Se zrušením vyloučení musí vyloučený člen vyslovit písemný souhlas. Pokud neudělí tento souhlas do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo této osobě rozhodnutí o zrušení vyloučení doručeno, k rozhodnutí o zrušení vyloučení se nepřihlíží. Toto neplatí, pokud vyloučená osoba o zrušení rozhodnutí o vyloučení již dříve písemně požádala. Členská schůze je oprávněna zrušit rozhodnutí o vyloučení v případech, v nichž probíhá řízení o prohlášení neplatnosti vyloučení člena z družstva. Pokud bylo rozhodnutí o vyloučení zrušeno, nebo bylo-li rozhodnuto členskou schůzí nebo soudem o tom, že námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, členství člena v družstvu nezaniklo. -------------------------------------------------------------

Čl. 18

Vypořádací podíl

Zánikem členství vzniká bývalému členovi nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl je roven výši splněného vkladu ke dni zániku členství. ------------------------------------------------------

Čl. 19

Sestavování pořadníků

Pořadníky sestavuje představenstvo s přihlédnutím ke schopnosti člena podílet se svými členskými vklady na výstavbě či jiném způsobu pořízení bytu. ------------------------------------------------------------

Čl. 20

Vznik práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu

Při splnění podmínek určených ve stanovách uzavírá budoucí smlouvu o nájmu družstevního bytu představenstvo se členy družstva. ----------------------------------------------------------------------------------------

Čl. 21

1)-- Před uzavřením smlouvy o nájmu družstevního bytu družstvo vyzve písemně člena ke splacení dalšího členského vkladu podle čl. 13; lhůtu na zaplacení stanoví nejméně na 15 dnů od doručení výzvy do vlastních rukou. --------------------------------------------------------------------------------------------------

2)-- Nesplatí-li člen ve stanovené lhůtě další členský vklad podle odst. 1, nebo odmítne-li písemně uzavření smlouvy podle čl. 22, právo na uzavření smlouvy zaniká. ---------------------------------------------

Čl. 22

Vznik nájmu družstevního bytu

1) Nájem družstevního bytu vzniká smlouvou, kterou družstvo (pronajímatel) přenechává svému členu (nájemci) do užívání družstevní byt. Není-li doba nájmu dohodnuta, má se za to, že smlouva o nájmu byla uzavřena na dobu neurčitou. --------------------------------------------------------------------------------------

2) Nájemní smlouva musí obsahovat označení bytu, jeho příslušenství, rozsah jejich užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich výši. Nájemní smlouva musí mít písemnou formu. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Čl. 23

Zánik nájmu družstevního bytu

Nájem družstevního bytu zaniká ----------------------------------------------------------------------

a) zánikem členství člena - nájemce družstevního bytu podle čl. 15; ---------------------

b) písemnou dohodou mezi družstvem a členem – nájemcem družstevního bytu ke dni stanoveném v dohodě; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) písemnou výpovědí člena – nájemce družstevního bytu, kdy délka výpovědní doby činí tři měsíce a její běh se počíná 1. dnem měsíce následujícím po měsíci, v němž výpověď byla doručena družstvu;

d) uplynutím doby v případě, že nájem družstevního bytu byl sjednán na určitou dobu, nedohodne-li se družstvo se členem - nájemcem jinak; -------------------------------------------------------------------

e) vznikem vlastnictví člena - nájemce k družstevnímu bytu podle jiného právního předpisu.

Část III.

Orgány družstva

Čl. 24

Orgány družstva jsou ------------------------------------------------------------------------------------

a) členská schůze, ------------------------------------------------------------------------------------

b) představenstvo a-----------------------------------------------------------------------------------

c) kontrolní komise. -----------------------------------------------------------------------------------

Čl. 25

Členská schůze

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva.---------------------------------------------

2) Každému členu družstva náleží jeden hlas.----------------------------------------------------

3) Do působnosti členské schůze náleží -----------------------------------------------------------

a) rozhodovat o změně stanov, pokud nedochází k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti;

b) přijímat a měnit jednací řád a volební řád; -----------------------------------------------

c) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise---------------------------

d) rozhodovat o určení odměny členů představenstva a kontrolní komise -----------

e) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje, schvalovat řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku a mezitímní účetní závěrku;

f) rozhodovat o vyloučení člena a o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení;

g) schvalovat jednání učiněná za družstvo do jeho vzniku; ------------------------------

h) rozhodovat o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty;---------------------------------------

i) rozhodovat o uhrazovací povinnosti členů družstva; ----------------------------------

j) rozhodovat o přeměně družstva; -----------------------------------------------------------

k) rozhodovat o zrušení družstva s likvidací; ------------------------------------------------

l) volit a odvolávat likvidátora a rozhodovat o jeho odměně; ---------------------------

m) schvalovat zprávu likvidátora a o naložení s likvidačním zůstatkem;

n) rozhodovat o zvýšení nebo snížení základního členského vkladu; -----------------

o) schvalovat zásady hospodaření, zásady pro stanovení výše dalších členských vkladů, zásady pro stanovení nájemného za užívání družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) a úhrad za plnění spojená s užíváním bytu a--------------------------------------------------------------------

p) rozhodovat o dalších otázkách, které tyto stanovy a zákon svěřují do působnosti členské schůze.

4) Členská schůze si může vyhradit do své působnosti rozhodování i o dalších otázkách, které výslovně do působnosti členské schůze tyto stanovy ani zákon nesvěřují; to neplatí, pokud se jedná o záležitosti svěřené zákonem do působnosti představenstva. ------------------------------------------------------

5) Členskou schůzi svolává představenstvo podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Představenstvo svolá členskou schůzi vždy, pokud jej o to požádá alespoň 10 % členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů. Představenstvo je také povinno svolat členskou schůzi, požádá-li o to kontrolní komise.

6) Svolavatel nejméně 15 dnů před dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Případně předá pozvánku osobně proti podpisu člena družstva. -----------------------------------------------------------------------

7) Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů majících většinu všech hlasů. Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů.------------------------------

8) V případě rozhodování o ---------------------------------------------------------------------------

a) uhrazovací povinnosti; ------------------------------------------------------------------------

b) zrušení družstva s likvidací nebo -----------------------------------------------------------

c) přeměně družstva------------------------------------------------------------------------------

----- je členská schůze schopná se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech členů, a usnesení musí být přijato alespoň dvěma třetinami přítomných členů.--------------------------------------

9) Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá svolavatel, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní členskou schůzi se stejným programem, a to stejným způsobem jako původní členskou schůzi a samostatnou pozvánkou. --------------------------------------------------------------------------

10) Náhradní členská schůze je schopna se usnášet, je-li přítomno alespoň 25 procent všech členů.

11) Usnesení členské schůze se osvědčuje veřejnou listinou, pokud se jedná o

a) změnu stanov; ---------------------------------------------------------------------------------

b) zrušení družstva s likvidací; -----------------------------------------------------------------

c) přeměnu družstva. ----------------------------------------------------------------------------

Čl. 26

Představenstvo

1) Statutárním orgánem družstva je představenstvo družstva.--------------------------------

2) Představenstvo má 3 členy, z toho jednoho předsedu, jednoho místopředsedu a jednoho řádného člena. Za člena představenstva může být zvolen jen člen družstva starší 18 let.-------------------

3) Funkční období představenstva je 5 let.---------------------------------------------------------

4) Funkční období členů představenstva končí všem jeho členům stejně, nejdéle však 5 let od zvolení členem představenstva.--------------------------------------------------------------------------------------

5) Představenstvo plní usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy.

6) Představenstvo družstva --------------------------------------------------------------------------

a) řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou svěřeny jiným orgánům;

b) je oprávněno zastupovat družstvo navenek ve všech věcech;----------------------

c) svolává členskou schůzi;---------------------------------------------------------------------

d) zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení členské schůze;---------------------------

e) odpovídá za provoz, správu a vedení administrativy družstva a---------------------

f) volí svého předsedu a místopředsedu.-----------------------------------------------------

7) Představenstvo rozhoduje většinou hlasů svých členů. ------------------------------------

8) Členové představenstva družstva mohou být voleni opětovně.---------------------------

9) Představenstvo svolává předseda představenstva dle potřeby. O každém jednání představenstva musí být předem informována kontrolní komise. --------------------------------------------------------

10) Předseda představenstva svolává představenstvo také na návrh kontrolní komise.

11) O průběhu jednání představenstva se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem.

12) Jménem družstva navenek jedná předseda nebo místopředseda představenstva samostatně, popřípadě jiný člen představenstva, byl-li tím představenstvem pověřen. Právní jednání družstva podepisují jménem družstva vždy alespoň dva členové představenstva. ---------------------------------------------------

Čl. 27

Kontrolní komise

1) Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva, projednává stížnosti členů a může požadovat jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva.-------------------------------------------------

2) Kontrolní komise má 3 členy, z toho jednoho předsedu, jednoho místopředsedu a jednoho řádného člena. Za člena kontrolní komise může být zvolen jen člen družstva starší 18 let.-----------------

3) Funkční období členů kontrolní komise je 5 let.-----------------------------------------------

4) Funkční období členů kontrolní komise končí všem jejím členům stejně, nejdéle však 5 let od zvolení členem komise. ------------------------------------------------------------------------------------------------

5) Kontrolní komise volí svého předsedu a místopředsedu.------------------------------------

6) Kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů svých členů.------------------------------------

7) Členové kontrolní komise družstva můžou být voleni opětovně.--------------------------

8) Kontrolní komisi svolává předseda kontrolní komise dle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce.

9) Kontrolní komise dává písemné stanovisko k účetní uzávěrce, k návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty družstva a k návrhu na rozhodnutí o uhrazování povinností členů. -----------------------

10) O průběhu jednání kontrolní komise se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem.

Část IV.

Zrušení, zánik a likvidace družstva

Čl. 28

Družstvo se zrušuje právním jednáním, rozhodnutím soudu nebo z dalších důvodů stanovených zákonem.

Čl. 29

1) O zrušení družstva rozhoduje členská schůze. Toto rozhodnutí musí být osvědčeno veřejnou listinou.

2) Po zrušení družstva se vyžaduje jeho likvidace, ledaže celé jeho jmění nabývá právní nástupce.

3) Rozhodne-li členská schůze o zrušení družstva s likvidací, ustanoví likvidátora. -----

4) Zrušuje-li se družstvo při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny. Přeměnou se rozumí fúze, rozdělení a změna právní formy. Podrobnosti upravují jiné právní předpisy. ---

Čl. 30

1) Dnem, kdy je družstvo zrušeno, vstupuje do likvidace. -------------------------------------

2) Při likvidaci družstva se postupuje podle zákona a jiných právních předpisů. ---------

Čl. 31

1) Dokud nejsou uspokojena práva všech věřitelů, kteří včas přihlásili své pohledávky, nelze podíl na likvidačním zůstatku ani ve formě zálohy vyplácet ani ho jinak použít. ---------------------------------

2) Konečnou zprávu o průběhu likvidace, návrh na použití likvidačního zůstatku a účetní závěrku, které je povinen zpracovat, předloží likvidátor ke schválení členské schůzi. --------------------------------

3) Podíl člena na likvidačním zůstatku je roven splněné vkladové povinnosti k členskému vkladu. Podíl na likvidačním zůstatku se vyplácí v penězích.---------------------------------------------------

4) Nelze-li práva všech členů uspokojit zcela, uspokojí se poměrně. Pokud po uspokojení práv všech členů ohledně podílu na likvidačním zůstatku zůstanou nerozděleny nějaké prostředky z likvidačního zůstatku, rozdělí se mezi členy rovným dílem. ---------------------------------------------------------------------

Část V.

Závěrečná ustanovení

Čl. 32

1) Dnem nabytí účinnosti těchto stanov pozbývají účinnosti dosavadní stanovy bytového družstva a ustanovení interních předpisů bytového družstva, která jsou v rozporu s těmito stanovami. -----------------------------

2) Těmito stanovami se řídí práva a povinnost bytového družstva a členů bytového družstva ode dne nabytí účinnosti těchto stanov. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se bytové družstvo podřizuje ZOK jako celku podle odst. 5 § 777 ZOK. Údaj o tom zapíše bytové družstvo do obchodního rejstříku. ----------------------------

4) Na základě postupu podle odst. 1 nabývá změna dosavadních stanov bytového družstva, provedená přijetím těchto stanov, účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se ZOK jako celku v obchodním rejstříku, jak stanoví § 777 odst. 5 ZOK.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) Tyto stanovy byly schváleny usnesením členské schůze bytového družstva dne 8. dubna 2015 jako změny dosavadních stanov a nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení, ledaže stanoví ZOK o nabytí účinnosti stanov bytového družstva něco jiného. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**********************

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z příslušného ustanovení - § 645 zákona o korporacích činí nadpoloviční většinu přítomných členů družstva, což je alespoň 10 (slovy: deset) hlasů, dle aktuálního znění - článku 28, odstavec 3. platných stanov družstva je ke schválení změny stanov zapotřebí rovněž nadpoloviční většiny všech členů družstva, tedy totožný počet 10 (slovy: deset) hlasů.---------------------------------------------------------------------------------

Pro přijetí tohoto rozhodnutí hlasovalo všech 19 přítomných, resp. zastoupených členů družstva formou viditelného hlasování zdvižením paže, každý člen družstva počtem jednoho hlasu, tedy bylo rozhodnuto počtem 19 (slovy: devatenácti) hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných hlasů i všech hlasů pro přijetí změny stanov, když žádný hlas nebyl proti ani se nezdržel hlasování. -------------------------------------------------------------

Předseda schůze konstatoval, že rozhodnutí o změně stanov družstva bylo přijato větším než potřebným zákonem a stanovami družstva požadovaným počtem hlasů.------------------------------------------

Za třetí: Jednání členské schůze družstva poté pokračovalo ve smyslu oznámeného programu jednání schválením usnesení, jednání členské schůze družstva bylo pak poděkováním všem přítomným za účast ukončeno v 18.45 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Za čtvrté: Já, JUDr. Eva Nohejlová, notářka se sídlem v Praze, osvědčuji existenci právních jednání a formalit, ke kterým je členská schůze družstva Bytové družstvo Modřanská 13 povinna a při kterých jsem byla přítomna, a osvědčuji, že dle mého úsudku jsou tato jednání a formality v souladu s právními předpisy, jakož i se stanovami družstva. Současně osvědčuji, že rozhodnutí dnešní členské schůze, o němž byl sepsán tento notářský zápis, bylo přijato a že dle mého úsudku je obsah rozhodnutí v souladu s právními předpisy a se stanovami družstva.

O shora uvedených rozhodnutích členské schůze družstva byl sepsán tento notářský zápis, předsedou členské schůze přečten a schválen. -------------------------------------------------------------------------

Dva stejnopisy tohoto notářského zápisu s přílohami, v textu označenými, budou vydány družstvu Bytové družstvo Modřanská 13.------------------------------------------------------------------------------

L. S.

JUDr. Eva Nohejlová, notářka v Praze

malý státní znak ČR

*1*

JUDr. Eva Nohejlová, Viktor Gregáň, v.r.

notářka, v.r.L. S.

JUDr. Eva Nohejlová, notářka v Praze

malý státní znak ČR

*1*

JUDr. Eva Nohejlová, Viktor Gregáň, v.r.

notářka, v.r.


L. S.

JUDr. Eva Nohejlová, notářka v Praze

malý státní znak ČR

*1*

JUDr. Eva Nohejlová, Viktor Gregáň, v.r.

notářka, v.r.Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 8. dubna 2015, souhlasí doslova s jeho originálem, sepsaným dne 8. dubna 2015 pod čj. N 222/2015, NZ 168/2015, uloženým ve sbírce listin JUDr. Evy Nohejlové, notářky v Praze, ----------------------------------------------------------------------------

přílohy stejnopisu notářského zápisu souhlasí doslova s přílohami originálu notářského zápisu čj. N 222/2015, NZ 168/2015.-----------------------------------------------------------------------------------